Beskrivelse

En omsorgsbolig med husbankfinansiering er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Målgruppe

Pleietrengende eldre og funksjonshemmede.

Vilkår

 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
 • Søker må oppfylle vilkårene i kommunehelsetjenesteloven § 2-1. Se link til paragrafen nedenfor.
 • Søker må ha behov for hjemmesykepleie/hjemmehjelp.
 • Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til institusjonen, nå eller i nær fremtid.
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig.
 • Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.
Samarbeidspartnere

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kommunehelsetjenesteloven § 2-1 

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Søknadssfrist

Søknadene behandles fortløpende.

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

 

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

 • Beboerne betaler husleie til kommunen
 • Det gis mulighet for bostøtte etter gjeldende regler. Bostøtten er regulert etter inntekt.
Innhold sist oppdatert: 16.12.2010 10:02:23
Søkeord

Omsorgsbolig, omsorg, omsorgstjenester, bolig, tilrettelagt, bevegelseshemmede, beboer, døgn, hjem, hus, leilighet, hjemmetjeneste, hjemmehjelp, pleie, eldre, funksjonshemmet, gammel, hjelp, psykiatri, psykisk, fysisk, sosialtjeneste, husleie
Informasjon

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS