Beskrivelse

Du må søke kommunen om tilknytning til det kommunale offentlige vann- og avløpsanlegget. Dette gjelder både for nye byggetiltak eller om du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven. Du som abonnent er selv ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand. Til ditt private anlegg hører stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget.

Kommunen plikter å gi informasjon innen rimelig tid ved planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen, eller hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Du kan forvente at:

  • drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (se drikkevannsforskriften)
  • vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vennledningen.

Under perioder med vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Målgruppe

  • Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som er tilknyttet det offentlige vann- og avløpsanlegget
  • Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven.
Vilkår

For tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg gjelder standard abonnementsvilkår (administrative og tekniske bestemmelser) som kommunen har vedtatt. Disse bestemmelsene gjelder uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

Ved svikt i vanntilførsel eller i avløpssystemet, herunder også tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, er kommunen bare ansvarlig der svikten skyldes forsettelige eller uaktsomme forhold fra kommunens side.

Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet hvis de er i strid med abonnementsvilkårene eller med plan- og bygningsloven.

Samarbeidspartnere

www.norskvann.no

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadssfrist

Saksbehandling

Klage

Ved klage på søknader som faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser, som ender i et enkeltvedtak gjelder følgende:

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Klage på vannkvalitet eller -trykk
Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning etter forbrukerkjøpsloven.

Klage på abonnementsvilkår og gebyr
Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Innhold sist oppdatert: 16.12.2010 15:28:18
Søkeord

Vann, avløp, stikkledninger, drikkvann, vanngebyr, avløpsgebyr, vannavgift, avløpsavgift, vannforsyning, drikkevann
Informasjon

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS