Beskrivelse

Allemannsretten er retten til fri ferdsel og opphold i utmark. Allemannsretten er utgangspunktet for det enkle og tradisjonelle, ikke-motoriserte friluftslivet. Retten til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren, sykle, ake og ri på stier og veier.

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven, og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere. Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrket jord når marka er frosset og snødekt.

Utmark
Utmark er udyrket mark. Skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær.

Innmark
Innmark er all dyrket jord. Innmark er også engslått, kulturbeite, skogplantefelt, gårdsplass, hustomt og industriareal.

Målgruppe

Vilkår

  • Enhver kan ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
  • Enhver kan ferdes med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.
  • Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende).
  • Du kan høste ville nøtter som spises på stedet og plukke og ta med deg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet (i Nordland, Troms og Finnmark gjelder dette bare når eier ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking).
  • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte.
  • Du kan dra i land båt på strand i utmark for en kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse.
  • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har eierens samtykke.
  • Det er forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tiden 15. april til 15. september.
  • I utmark kan du raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse. Uten grunneiers samtykke kan du likevel telte når dette skjer lang fra hus og på høyfjellet.
Lover

Friluftsloven § 1a (Hva som forstås med innmark og utmark.)

Friluftsloven § 2 (Ferdsel i utmark.)

Friluftsloven § 6 (Ferdsel på sjøen og i vassdrag.)

Friluftsloven § 9 (Rasting og telting.)

Rundskriv om friluftsloven (T-3/07)

Forskrift om brannforebygging § 8-2 (Bruk av ild utendørs)

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadssfrist

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Plan- og miljøsjef Steinar Elven
tlf 72 41 76 35
steinar.elven@holtalen.kommune.no

Annen informasjon

Innhold sist oppdatert: 01.09.2014 09:45:00
Søkeord

Allemannsretten, allemannsrett, friluftsliv, friluft, naturforvaltning, utmark, innmark, bålbrenning, telt, bærplukking, plukke, nøtter, bær, røtter, sopp, urter, raste, overnatte, bade

Informasjon

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS