Pleie, rehabilitering og omsorg
Pleie, rehabilitering og omsorgstjenesten (PRO)

Hjemmetjenesten i Holtålen – Holtålen sykehjem

Grilling ved Helsesenteret en fin sommerdag.
Holtålen kommune ønsker at helsetjenesten skal bygge på nærhet og tilgjengelighet, trygghet og verdighet for den enkelte innbygger. Med dette som grunnlag skal PRO-tjenesten gi alle i kommunen trygghet for at de får tilpasset hjelp når behovet melder seg.Kommunen har en godt utbygd pleie-, rehabilitering og omsorgstjeneste.

 PRO-tjenesten omfatter:

 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Sykehjem
 • Tidsbegrenset opphold
  - rehabilitering
  - utredning/behandling
  - avlastingsopphold
 • Langtidsplass ved institusjon
 • Støttekontakt
 • Personlig assistent
 • Dag-/nattopphold ved institusjon
 • Matombringing
 • Trygghetsalarmer
 • Psykisk helsearbeid
 • Funksjonshemmede
 • Dagsenter for hjemmeboende
 • Ergoterapi

Organisering av PRO tjenesten:
Kommunen har hjemmebasert tjeneste, som er inndelt i 4 grupper. 
Sykehjemmet har 28 heldøgnsplasser.

Hvor sendes søknadene ?
Du finner søknadsskjema på høyre side her, eller du kan få det ved Sykehjemmet, av hjemmetjenesten eller i Serviceenheten.

Søknad om institusjonsplass sendes koordinerende team v/Ann Mari Grønli. Koordinerende team behandler disse søknadene.

Søknader om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, omsorgslønn, matombringing og trygghetsalarm sendes enhetsleder i hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Sekretær/henv.  May Hilde Storsve
Telefon 72 41 76 91
Mobil nr. 481 43385
May.Storsve@holtalen.kommune.no

Enhetsleder Pleie og omsorg
Ann Mari Grønli
Telefon 72 41 76 10
Mob.tlf.: 482 80997
ann.mari.gronli@holtalen.kommune.no

Avdelingsleder Holtålen sykehjem
Sølvi Merethe Gjære
tlf. 72 41 76 73
Solvi.Gjere@holtalen.kommune.no

Holtålen sykehjem
Vaktrom pleieavd.         72 41 76 75
Vaktrom demensavd.    72 41 76 72

Hjemmetjenesten i Holtålen
hoved/vakt-tlf.: 72 41 76 82
Mob.tlf.: 951 46 240

Avdelingsleder Hjemmetjenesten
Christin Schøder
Tlf. 72 41 76 83
Christin.Schroder@holtalen.kommune.no

 

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS