Tilskuddsordninger
Hvert år deles det ut tilskudd til ulike formål.

VEDTEKTER FOR TILDELING AV KOMMUNALE MIDLER TIL KULTURFORMÅL I HOLTÅLEN KOMMUNE

Mål

1. Holtålen kommunes økonomiske støtte til kulturformål skal være med å stimulere til økt aktivitet på kultursektoren.

Generelt

2. Støtte kan gis som driftsstøtte, prosjektstøtte, støtte til spesielle arrangementer eller tiltaksstøtte til ideelle organisasjoner. Midlene bekjentgjøres med søknadsfrist, en gang pr. år for driftssøknader og fire ganger pr. år for andre tilskuddsmidler. Støtte fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema som fås ved henvendelse til kommunen, der en også kan få veiledning.

Hvem støtte kan gis til.

3. 
a. Driftsstøtte kan gis til organisasjoner, lag og foreninger innen kommunen med kulturarbeid som sin hovedaktivitet.
b. Prosjektstøtte og tilskudd til arrangementer kan gis til personer, organisasjoner, institusjoner og grupper innen kommunen.
c. Tiltaksstøtte kan gis til ikke-kulturelle, ideelle organisasjoner som i hovedsak driver tiltaksarbeid for ressurssvake grupper (handikaplag, helselag og lignende). Slik støtte kan gis til særlige tiltak innen Holtålen kommune, eller for innbyggere som bor i kommunen. Slike tiltak støttes med maksimalt 1/3 av totale utgifter, dog ikke ut over det beløp hovedutvalget årlig bestemmer. Tiltaksstøtte gis ikke til organisasjoner med formål å samle inn penger til andre.
4. Alle støtteberettigede organisasjoner må være demokratisk oppbygd, og medlemskap skal være åpent for alle.
5. Søknad skal fremmes gjennom evt. lokale hovedlag. Det skal vedlegges årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår. Oversikt over planlagte og videreførte tiltak i søknadsåret og evt. kommende år må også vedlegges.
6. Det ytes normalt ikke støtte til personer, organisasjoner og institusjoner utenfor kommunen. Organisasjoner må søke til det forvaltningsnivå de hører inn under (fylkeslag søker til fylket osv.). Etter nærmere vurdering kan det ytes støtte hvis tiltaket er rettet direkte mot definerte innbyggere av kommunen.
7. Det ytes ikke driftsstøtte til organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesmessige, næringsmessige, økonomiske eller politiske interesser.
8. Det kan gis støtte til kulturprosjekter igangsatt av andre kommunale virksomheter eller avdelinger. Forutsetningen for å oppnå tilskudd er at igangsettingen skjer i samarbeid med kulturadministrasjonen.

Hva støtten kan gis til

9. Foruten generelt driftstilskudd kan kommunens kulturmidler også gis til godt planlagte prosjekt og enkeltstående kulturelle arrangement av allmenn interesse. Prosjekt- og arrangementtilskuddet begrenses oppad til 1/3 av totale kostnader, dog ikke ut over det beløp hovedutvalget årlig bestemmer. Prosjekt- og arrangementtilskudd skal kun gis til tiltak som er rettet mot lokale forhold, har et lokalt innhold eller arrangeres innen kommunen, eller som en del av felleskulturelle tiltak mellom arrangører i Holtålen og arrangører i andre kommuner. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og framdriftsplan skal følge prosjektsøknader. Støtten gis normalt som tilsagn og utbetales etter regning. Søknaden skal således foreligge før prosjektet økonomisk realiseres eller arrangementet avholdes. Søker plikter å avgi regnskap og rapport ved avsluttet prosjekt. Ved flerårige prosjekter skal delrapport og regnskap avgis årlig. Hovedutvalget kan, gjennom egen behandling, prioritere eller utelukke prosjekter og tiltak av spesiell art. Kommersielle tiltak som offentlige fester og lignende, som tar sikte på økonomisk vinning, er ikke stønadsberettiget.
10. Det gis ikke støtte til utdanning, deltagelse ved møter, konferanser og lignende.


Forutsetninger for å motta støtte

11. For å oppnå driftsstøtte må organisasjonen være i kontinuerlig virksomhet. Følgende kriterier legges til grunn for fordelingen av midler:
- Antall medlemmer
- Antall medlemmer under 12 år og under 18 år
- Lagets økonomi
- Lagets aktivitet
Kulturelt arbeid for barn og unge, samt grupper som vanskelig kan fremme sine behov, gis prioritet.
12. Organisasjoner som mottar støtte fra andre kommunale virksomheter, skal normalt ikke ytes støtte til drift fra kulturmidlene.
13. Kulturadministrasjonen disponerer i budsjettet et avsatt beløp til kommunens egne kulturelle tiltak.

Spesielle bestemmelser

14. Dersom en person, organisasjon eller institusjon bryter forutsetningene for stønader etter disse reglene, mister vedkommende mulighetene innen rammen av stønadsordningen for minst ett år.
15. Kommunen kan kreve rapport om utnyttelsen av de tilståtte midler. Dersom slik rapport blir krevd, men ikke utarbeidet, har kulturadministrasjonen rett til å utelate vedkommende organisasjon og lignende ved senere års behandling.
16. Alle tilskudd vurderes i størrelse ut fra de midler som til enhver tid er til disposisjon.
17. Vedtektene og evt. senere endringer vedtas av Holtålen kommunestyre og avløser alle tidligere retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Holtålen kommune.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder næring og kultur
Olve Morken
Kommunehuset, Bakkavegen 1
Tlf.: 72 41 76 11
olve.morken@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS